Việt Nam nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ thị trường nào?

Việt Nam nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ thị trường nào?

7 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ thị trường này chiếm 75,5% trong tổng lượng và chiếm 73,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/29023 cả nước nhập khẩu 334.021 tấn lúa mì, tương đương 111,13 triệu USD, giá trung bình 332,7 USD/tấn, giảm 25,3% về lượng và giảm 26% kim ngạch so với tháng 6/2023 và giá giảm 1%. So với tháng 7/2022 cũng giảm 2% về lượng, giảm 21% kim ngạch và giảm 19,6% giá.

nhập khẩu lúa mì
Nhập khẩu lúa mì

Tính chung trong 7 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,81 triệu tấn, tương đương trên 1 triệu USD, tăng 8,7% về khối lượng, tăng 2,9% về kim ngạch so với 7 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 356,4 USD/tấn, giảm 5,4%.

Trong tháng 7/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm trên 21% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 6/2023, giá cũng giảm 0,3%, đạt 328.899 tấn, tương đương 109,03 triệu USD, giá 331,5 USD/tấn; so với tháng 7/2022 thì tăng 8,7% về lượng, nhưng giảm 12,3% kim ngạch và giảm 19,4% về giá.

Tính chung cả 7 tháng năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 75,5% trong tổng lượng và chiếm 73,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt gần 2,13 triệu tấn, tương đương 737,04 triệu USD, giá trung bình 346,8 USD/tấn, tăng 17,4% về lượng, tăng 7,2% về kim ngạch nhưng giảm 8,7% về giá so với 7 tháng năm 2022.

Đứng sau thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm gần 9,3% trong tổng lượng và chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch, đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá trung bình 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với 7 tháng năm 2022.

Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 172.245 tấn, tương đương 70,51 triệu USD, giá 409,4 USD/tấn, tăng mạnh 35,5% về lượng, tăng 21,5% kim ngạch nhưng giảm 10,4% về giá so với 7 tháng năm 2022, chiếm 6% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada đạt 165.986 tấn, tương đương 68,91 triệu USD, tăng mạnh 3.000% về khối lượng và tăng 2.603% về kim ngạch so với 7 tháng năm 2022.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí