Apple Trans has been and is a member of the Vietnam Logistics Services Business Association – VLA

Apple Trans has been and is a member of the Vietnam Logistics Services Business Association – VLA

Apple Trans đã hoàn thiện các hồ sơ năng lực của mình nhằm đáp ứng đủ điều kiện được Hiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam – VLA đánh giá về quá trình phát triển, khả năng thực tế cũng như uy tín và chất lượng vận tải. HHiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam – VLA đã chính thức kết nạp Apple Trans vào danh sách thành viên của tổ chức này từ năm 2022

Đầu năm 2023 m ặc dù còn nhiều thách thức của thị trường nhưng Apple Trans rất vinh dự tiếp tục là thành viên của Hiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam – VLA.

    Sign up for a free consultation